Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Sara Kostic

Performance EXORCISM 04
U vreme zdravstvene krize, mnogih političkih promena i ograničenja, naše navike počinju da se menjaju, i svakodnevica se dovodi u pitanje. Šok nas tera da promenimo i preispitamo svoje obrasce. Dom i prostor dobijaju novo značenje dok svakodnevni gestovi i navike postaju deo umetničke ekspresije. Započela sam seriju „egzorcizmima“ kao repetativnim gestovima i instalacijama koje sam istraživala i stvarala u svom stanu tokom “shelter in place” naredbe u Njujorku. Ispitujem obrasce, rituale, vreme i prostor, kroz repeticije i izrade predmeta, sa ciljem da se kroz prepoznatljive radnje prebacim u novu realnost u kojoj smo se našli. U fokusu su mi tri značenja reči koje su postale diskutabilne u novom kontekstu - sloboda, humanost i granice. Egzorcizam 04 predstavlja nastavak vizualizacije i ispitivanja nove realnosti i njenih posledica u socijalnom, emotivnom i političkom smislu. Gde smo mi kao pojedinci i kao društvo i šta to znači za budućnost? In a time of health crisis and many political changes and restrictions, our habits are starting to change, and everyday life is being called into question. Shock forces us to change and reconsider our patterns. Home has a new meaning, space has a new meaning while gestures and habits become part of artistic expression. I started the series with “exorcisms” as repetitive gestures and installations in my apartment during the “shelter in place” order in New York. I examine patterns, rituals, time, and space, through rehearsals and object making, with the goal of moving through recognizable actions into the new reality in which we find ourselves. My focus is on the meanings of the three words that have become debatable in the new context - freedom, humanity, and borders. Exorcism 04 is a continuation of the visualization and examination of the new reality and its consequences in the social, emotional, and political sense. Where are we as an individual and as a society and what does that mean for the future?


Performance THE KINDS OF THINGS
March 2019. mART Festival, Belgrade, Serbia DURATIONAL PERFORMANCE _ 40min Koncept je se osvće na problem percepcije i objektivnog sagledavanja celine. Posledice zanemarivanje svih aspekata sistema i totalitarizma, u kome posledice trpi individua koja ne može da se odbrani, i u jednom trenutku postaje posledično odbačena (odvojena) od sistema. Na mikro polju jedne osobe, dovodi se u pitanje naša sve veća odvojenost od tela propraćena razvojom tehnologije i sve većoj dominaciji instant vizuene komunikacije. Vizuelna zagađenost kroz reklame u prostoru i ne prostoru (virtuelnom prostoru na mreži). Zanimljivo je šta se kao regresivni sociološki fenomen dešava u zapadnom društvu danas. Fiksna “putanja” koja počinje da daje veći značaj pripadnosti nego individui, gubeći mogućnosti umnožavanja percepcija i kreacije, samim tim stvarajući još skučeniji prostor za delovanje u službi stvari koje zapravo zastupa. The concept is condemned to the problem of perception and objective observation of the whole. The consequences of neglecting all aspects of the system and totalitarianism, where the consequences are manifested on the non-defense individual. The individual becomes consequently discarded (separated) from the system. In the micro-field of one person, our growing separation from the body is accompanied by the development of technology and the growing dominance of instant visual communication. Visual pollution through advertisements in space and virtual (online) space. It is interesting to see what a regressive sociological phenomenon is happening in Western society today. A fixed “path” that begins to give more importance to affiliation than to the individual, losing the possibility of multiplying perceptions and creations, thereby creating an, even more, narrower space for acting in the service of the things it actually represents.


Performance VOICE
December 2016. Venice International Performance Art Week DURATIONAL PERFORMANCE _ two days 3h (each day) Gotovo ništa nije tako neposredno kao vaše iskustvo vašeg tela. To je intenzivna veza i borba između unutrašnjosti i spoljašnjosti, između posedovanja i posednutog. Interpretacija tela kroz ovaj rad je naše telo kao podaci. Način na koji hodamo je posledica svih pozicija tela i specifičnih aktivnosti koje smo imali tokom životu. Doći u prvobitno stanje izgleda nemoguće. Šta je to original? Svi se suočavamo sa problemima naučenog. Bori se sa putevima i sistemima koji su izabrani za nas ili za nas, ne uvek svesno ili namerno. Ne možete da tvrdite svoje telo kao svoje, zato što ste u posedu svog tela koliko ga posedujete. Na kraju, sve stvari koje su skrivene, neizbežne imaju svoju fizičku manifestaciju i posledice koje obično poništavaju društvene definicije savršenstva i lepote. Postoje stanja koja čine primarne putanje tela vidljivim. Jedno stanje je nalet adrenalina, a druga je iscrpljenost. Potcenili smo naš um i maštu. Zaboravili smo šta možemo sve da kažemo kada nemamo više riječi. Performans se fokusira na moć glasa tela koji dolazi iznutra, izazivajući odnos između posedovanja i posedovanog. Da li uopšte govoriti? Dan 1 (3 sata) Umetnica trči gore-dolje stepenicama, između prvog i drugog sprata. Korišćenje javne komunikacije kao pozornice daje mogućnost za jedinstven dijalog sa publikom. U poluetažnom prostoru stoje ogledala koja naglašavaju kretanje tela. Tempo, pokreti i slika se menjaju kada se izgubi kontrola nad telom. Izraz (glas) tela se lišava značenja. Njeni pokreti postaju nešto čudno nešto nepraktično i neprikladno. Dan 2 (3 sata) Dodajući kontekst šireg prostora i odeće, umetnik počinje da trči od hotela do izložbenog prostora i nastavlja da trči uz stepenice. Kada telo potpuno odustane, izlaže ga ležeći na ogledalima, dok gledaoci hodaju oko nje. Ležeći kao statua, u usta joj se uliva tečni šećer, što predstavlja zatvaranje kruga. There is almost nothing so immediate as your experience of your body. It is an interesting relationship and struggle between inside and outside, between possessing and possessed. The interest that I have is our body as data. The way we walk is just a mixture of all the positions that we took through life. It is a consequence of our work, of our training and the kind of bed that we sleep in. To come to the original state seems impossible. What would original even be? We are all dealing with the anxiety of the ‘learned’. Struggling with paths and systems that are chosen for us or by us, not always consciously or deliberately. You can’t claim your body as your own because you are possessed by your body as much as you possess it. In the end, all the things that are hidden, inevitable have their physical manifestation and consequences that are usually invalidating social definitions of perfection and beauty. Performance is focusing on the power of the body voice coming from within, challenging the relationship between possessing and possessed. Speak or be silent, the choice itself is the final instance. Day 1 (3 hours) Artist is running up and down the stairs, between the first and second floor. Using public communication as a stage makes a possibility for a unique dialog with the audience. In the half-floor space, there are mirrors, emphasizing the movement of the body. The pace, the movements and the picture are changing as the control over the body is being lost. The expression of the body is being stripped of meaning. Its movements become something strange something unpracticed. Day 2 (3 hours) Adding the context of wider space and clothes, the artist is starting to run from a hotel to the exhibition space and continues to run up the stairs. When the body gives up completely, she is exposing it by lying on the mirrors, while spectators walk around. Lying like a statue she is being poured liquid sugar in her mouth representing the beginning of a new path and circle.


 

 

Web site

http://sarakostic.com/