Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Pravilnik Nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos


Član 1.

Pravilnikom Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ (u daljem tekstu: Pravilnik)  ustanovljava se Godišnja nagrada za vizuelnu umetnost, utvrđuje kome i pod kojim  uslovima može biti dodeljena i uređuju druga pitanja u vezi sa dodeljivanjem priznanja.

 

Član 2.

Nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života koji/e se aktivno bave umetnošću i državljani/ke su Republike Srbije.
Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine.

 

Član 3.

Nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ dodeljuje se u obliku:
– godišnje nagrade za vizuelnu umetnost sa šestonedeljnim boravkom u umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD, koja se dodeljuje pojedinačno, i
– novčane nagrade za produkciju novog umetničkog rada koja se dodeljuje pojedinačno i umetničkim grupama.

 

Član 4.

Nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ dodeljuje se za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.

 

Član 5.

Nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ se dodeljuje jedanput godišnje na osnovu javno raspisanog konkursa. Prijave se podnose organizatoru Nagrade do datuma određenog u raspisu.
Prijave treba da sadrže:
1.         Formular prijave koji se popunjava ovde.

2.         Portfolio koji uključuje:

    • biografiju umetnika/ce
    • vizuelni materijal i tekstove - kratka objašnjenja dosadašnjeg rada

 

Član 6.        

Ovaj pravilnik stupa na snagu dana objavljivanja  na internet prezentaciji Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“– mangelosnagrada.org.rs