Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Kristina Tica

Digital Prayer
Projekat Digital Prayer se bavi primenom jednog od postupaka kompjuterskog vida (computer vision) u cilju stvaranja slike, čiji vizuelni produkt podseća na pravoslavnu ikonu. Generisanjem piksela kroz postupke mašinskog učenja uspostavlja se relacija između kanona ikone i slike nastale na osnovu programskog kompjuterskog koda. Napravljen je računarski program i prikupljena je baza podataka od oko 4000 digitalnih reprodukcija ikona, na osnovu kojih računar uči da kreira sasvim novu sliku. Oslanjanjem na geometrijsko-matematički raspored elemenata digitalne reprodukcije ikone, kroz statističku obradu, računar uspeva da rekreira elemente kanona, odnosno vizuelnog jezika ikone. Cilj ovog umetničkog projekta jeste demistifikacija moći veštačke inteligencije. Što je u feudalizmu bio Bog, u neoliberalizmu je veštačka inteligencija. Naše potrebe, odgovori na naša pitanja, moralni kodovi i uticaji danas se čuvaju unutar virtuelnog, pre nego duhovnog prostora. Putem usmeravanja algoritamskih procesa prema genenerisanju jezika ikone, dva vizuelna intefejsa se ukrštaju - virtuelni svet digitalne slike i tradicionalne, ručno rađene pravoslavne ikone. Slika koju vidimo samo je vizualizacija koda i informatičkih podataka u pozadini, što nas dovodi do analogije postavljene od strane Borisa Grojsa (Boris Groys): “Digitalna slika je vidljiva kopija nevidljivog fajla slike, nevidljivih podataka. U skladu sa tim, digitalna slika fukncioniše kao vizantijska ikona- kao vidljiva ikona nevidljivog Boga.” - The Digital Prayer project is using one of the computer vision methods for image generating, with final visual output that resembles an orthodox icon. Through pixel generating using Machine Learning techniques and Generative Adversarial Neural Networks, a relation has been established between the canonical structure of an Orthodox icon and the artificial image created with a computer program. A computer program has been created and a database of about 4000 digital reproductions of Orthodox Christian Icons was collected, on the basis of which the computer learns to generate a completely new image. In relation towards geometrical and mathematical layout, and order of the visual elements of the Orthodox Icon, through statistical operations, the computer is able to reconstruct the elements of canonical imagery of visual language of the Icon. The goal of this artistic project is the demystification of the power of the AI. What used to be the God in feudalistic medieval times, it is AI in today’s neoliberalism. Our needs, answers to our questions, moral codes and influences are nowadays stored in a different, rather virtual, than spiritual place. Through direction of algorithmic processes towards imitation of the language of the icon, two visual interfaces oppose to each other - virtual world of digital image, and the traditional handcrafted Orthodox icon. The image that is seen is just a visualisation of the code and data, which leads us to the analogy proposed by Boris Groys: “The digital image is a visible copy of the invisible image file, of the invisible data. In this respect the digital image is functioning as a Byzantine icon—as a visible copy of invisible God.”


Surveillance Disco
Surveillance Disco izmešta posetiočev boravak u prostoriji u ograničenu projektivnu površinu, putem video zapisa u realnom vremenu. Na toj površini se pomoću tehnike kompjuterskog vida (computer vision) detektuju kretanja prisutnih ljudi putem programa za detekciju pokreta. Pokreti posetilaca na snimku su depersonalizovani i prikazani u vidu crvene tačke i linije. Statističkom obradom podataka, vizuelna informacija svodi se na osnovne koordinate - zglobne referentne tačke ljudskog tela. Njihov pokret može stvoriti beskonačan broj varijabilnih konstelacija. Vizualizacija tehnologije nadzora (surveillance), ukazuje na slojevitost podataka digitalnog video zapisa, odnosno na jednu od mogućnosti prikazivanja toga kako računar može videti nas. Ovo je interaktivan, ali pre svega participativan rad u kome vizuelni ishod zavisi isključivo od trenutnog prisustva posmatrača. Set pravila nije nametnut posmatraču-participantu. On ne mora biti ni svestan učešća u stvaranju digitalne slike zapisa njegovog kretanja, ali od njega izgled vizuelne informacije date na toj projektivnoj površini nužno zavisi. 
Rad nastaje kao vizualno-senzoran podsetnik na naše svakodnevno učešće u stvaranju digitalne slike u kojoj naša realnost postaje statistički ples numeričkih podataka na mreži piksela. - Surveillance Disco is using real-time video recording to relocate the presence of a visitor in a room, onto a limited projective surface. On that surface, the movement of the visitors is being tracked using a computer vision motion tracking program. The motions of the visitors are depersonalised and visually interpreted as red lines and dots. Through statistical data processing, the visual information is reduced to basic coordinates - referent joint points of a human body. Their movement could create an infinite number of variable constellations. Visualisation of a surveillance technology points to the layers of data behind a digital video recording in one way of interpretation as an example of how computers could see us. This is an interactive, but, primarily, a participatory project in which the visual output depends only on the actual presence of a person. The visitor-participant is not instructed with a set of rules. He does not have to aware of the fact that he is participating in the creation of a digital recording, but the visual output of the recording itself depends on his presence.
This piece has been created as a visual-sensory reminder on our every-day participation in creating digital images where our reality becomes a statistical dance of numerical data on a pixel grid.


The Uncanny Mirror
The Uncanny Mirror je interaktivna generativna video instalacija se sastoji od veb-kamere, kompjuterskog programa i projektora/ekrana. Kamera pravi snimak uživo, a program, koji sam napravila na bazi slit-scan tehnike, generiše numeričke vrednosti digitalnog video zapisa. Kao rezultat toga, projekcija prikazuje fragmente video frejmova u vidu kolona piksela koje se po principu postupka skeniranja nižu jedna za drugom, dok se ne stvori celokupna slika. Na kraju svakog punog prolaza, na svakih okvirno pola minuta, nastala slika se automatski čuva u kompjuteru. Nastali foto-dokumenti su potom selektovani i objavljeni na Uncanny Mirror Instagram profilu. Posetioci imaju priliku da učestvuju u stvaranju slike. Ova generativna instalacija participativnog karaktera daje primer transformativnih mogućnosti digitalne slike, istražujući i prikazujući dubinu podataka skrivenih iza kompjuterskog sloja interfejsa. - The Uncanny Mirror is a generative interactive installation, based on a web camera, computer program and a projector/screen. The camera records the video in real-time, and the slit-scan program which I have written generates numeric values of the digital video footage. As the result, the projected material is showing the fragments of video frames aligned as a stream of pixel columns, similar to a scanning process, sliding over the screen, until the whole image has been created. After each full scan-pass across the width of the screen, the program is taking a screenshot, leaving a photo document approximately every half a minute of its activity, which are being posted to Uncanny Mirror Instagram, after being selected and curated. Visitors are invited to participate and to create a site-specific image. This participative generative installation is giving an example of transformative possibilities of the digital image, exploring and showing the depth of the data behind the computer interface layer.


 

 

Web site

https://ticakristina.com/