Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Bojana Knežević

A QUEEN OF MONTENEGRO (2018)
/audio-vizuelna instalacija, crteži, video, performans, objekti/ A Queen of Montenegro je umetnički projekat u kome umetnica Bojana S. Knežević, kao ćerka jedinica oca Crnogorca, istražuje svoje poreklo, iz specifične pozicije nevidljivosti – koja je uzrokovana njenim rodnim identitetom. Polazna tačka projekta je veliko porodično stablo sačinjeno samo od muških članova, koje sada postaje nova platforma za intervenciju. Subvertirajući ustaljenu reprezentaciju crnogorskog ženskog identiteta, umetnica koristi svoju poziciju nevidljivosti da bude bilo šta… Projekat se realizuje kroz seriju radova u različitim medijima, uz konstantnu performativnu i repetitivnu rekonstrukciju rodoslova. Do sada realizovani radovi u okviru projekta: Autoportret (kolor fotografija); Ne postojim, dakle ne mislim (video, muzički performans na guslama - tradicionalnom crnogorskom muškom instrumentu); Razgovori (4-kanalna audio instalacija); Tamo gde nisam rođena (performans rekonstrukcije porodičnog stabla, serija crteža). A QUEEN OF MONTENEGRO (2018) /audio-visual installation, drawings, video, performance, objects/ A Queen of Montenegro is an art project in which the artist Bojana S. Knežević – as the only daughter of a Montenegrin father, explores her Montenegrin origin and heritage, from the specific position of invisibility - which is caused by her gender identity. The starting point is a huge family tree made up just of male members, which now becomes a new platform for intervention. By subverting the established representation of Montenegrin female identity, the artist uses her position of invisibility to be anything... This project is realized through a series of artworks in various media and constant performative and repetitive reconstruction of the family tree. Within this project following artworks are released so far: Self-portrait (color photograph); I am not, therefore I don’t think (video, musical performance on a traditional male instrument Gusle); Conversations (4-channel audio installation); Where I was not born (performance, reconstruction of the family tree, drawings).


SLATKA KONCEPTUALNA UMETNICA / SÜßE KONZEPTKÜNSTLERIN (2013-2017)
Slatka Konceptualna Umetnica / Süße Konzeptkünstlerin je procesualni, interaktivni, participativni umetnički projekat koji se bazira na kreaciji i građenju virtuelnog umetničkog identiteta, kroz aktivnu (online) interakciju sa posmatračima/cama / konzumentima/kinjama / (sa)učesnicima/ama – prateći proces transformacije dematerijalizovanog umetničkog objekta – od tekstualnog iskaza u formi oglasa ka njegovoj digitalizaciji i konačnoj „materijalizaciji” u vidu interaktivne audio-vizuelne instalacije, web platforme i SU zajednice. Projekat istražuje relacije između umetnosti – anti-umetnosti – ne-umetnosti i savremenog advertajzinga, postavljajući niz pitanja koja preispituju poziciju umetničkog identiteta, status i položaj umetnika/ce u savremenom društvu, granice prostora umetničke aktivnosti i odnosa umetničko delo – umetnik/ca – posmatrač/ica. Prateći ideju Jozefa Bojsa o socijalnoj skulpturi i njegovu tezu da svako može biti umetnik/ca, rad je inspirisan grotesknim kolektivizmom Situacionističke internacionale, dok se dosledno nadovezuje na tradiciju antiumetničkih intervencija avangarde i neoavangarde, kao i na kontradiktornu poziciju i razvitak antiumetnosti. Problematizujući pojam autorstva i originalnosti SU subvertira institucionalni sistem umetnosti – SU je istovremenoumetnica i kritički subjekt, angažovani participativni projekat, grupni identitet i advertajzing kampanja i brend. Projekat se odvija u 7 faza, koje se međusobno nadovezuju, a svaka od njih započinje (novim) javnim pozivom na interakciju: (1) Slatka Konceptualna Umetnica traži posao; (2) Slatka Konceptualna Umetnica traži umetničke radove; (3) Slatka Konceptualna Umetnica traži podršku; (4) Slatka Konceptualna Umetnica traži razumevanje; (5) Werde Süße Konzeptkünstlerin / Süße Konzeptkünstlerin sucht Videos; (6) Werde Süße Konzeptkünstlerin / Süße Konzeptkünstlerin sucht Unterstützung; (7) Sweet Conceptual Artist website. Fotografije Nemanja Knežević, U10, Beograd i Kulturdrogerie Wien, Beč, Austrija Za više informacija, posetite njen website: http://sweetconceptualartist.com/ i Vimeo profil: https://vimeo.com/sweetconceptualartist SWEET CONCEPTUAL ARTIST / SÜßE KONZEPTKÜNSTLERIN (2013-2017) Sweet Conceptual Artist / Süße Konzeptkünstlerin is a processual, interactive, participatory art research project, based on creation and construction of a virtual artistic identity through active online interaction with viewers/consumers/participants, who are members of the SU virtual community. The main idea behind the thesis is to monitor and guide the process of transforming a dematerialized art object from its textual advert form to digitalization and ultimate materialization as an interactive audio-visual installation and a web platform, the aim being to facilitate communication within the SU community. In the quest for answers to questions related to the general position of artistic identity in contemporary culture, the effective role and status of artists and some of the boundaries of artistic activities in contemporary society, this project explores relations between art, anti-art and non-art, questioning the general relationship between art production, artist and art consumer. Following the ideas of Joseph Beuys on the social, cultural and political function of art and its potential to shape society, the SU plays the role of social sculptor”, creating a socially engaged group identity, an advertising campaign and brand. She acts as an artist and at the same time as critical subjectivity in a participatory environment, by querying the concept of authorship and originality and openly subverting the institutionalized art establishment. The project is structured in seven consecutive phases, each with a newly opened invitation for interaction: (1) Sweet Conceptual Artist looking for a job; (2) Sweet Conceptual Artist looking for artworks; (3) Sweet Conceptual Artist looking for support; (4) Sweet Conceptual Artist looking for comprehension; (5) Werde Süße Konzeptkünstlerin / Süße Konzeptkünstlerin sucht Videos; (6) Süße Konzeptkünstlerin / Süße Konzeptkünstlerin sucht Unterstützung; (7) Sweet Conceptual Artist website. Photographs Nemanja Knežević, U10, Belgrade and Kluturdrogerie Wien, Vienna, Austria. For more information, visit her website: http://sweetconceptualartist.com/ and Vimeo profile: https://vimeo.com/sweetconceptualartist


FEMKANJE - RADIO MAPPING THE INDEPENDENT SCENE (2015)
/16-kanalna audio instalacija/ Radio mapiranje nezavisne scene je 16-to kanalna audio instalacija koja obuhvata celokupni prvi serijal radio emisija Femkanje. Ukupno šezdesetčetiri emisije, emitovane na NOFM radiju u periodu od marta 2013. do juna 2014. godine, mapirane su na šesnaest zasebnih zvučnika i distribuirane po mesecima produkcije. Sve emisije puštene simultano čine da se više od sedamdeset nezavisnih akterki/a, na razjedinjenoj i slabo organizovanoj sceni, najzad čuju u jednom glasu. Prostor ispunjen glasovima stvara naročiti coctail party efekat u kome pubilka uspeva da čuje pojedinačne dijaloge samo uz dodatni napor. Instalacija je propraćena detaljnom i hronološki uređenom listom svih sagovornica/ka, kao i odeljkom za izdvojeno slušanje emisija. Instalacija je prvi put prikazana je na 21. Međunarodnom festivalu savremene umetnosti Mesto Žensk u Ljubljani, a u okviru izložbe Zig Zag održane u ŠKUC galeriji 2015. godine. Na poziv kustosa i teoretičara Borisa Grojsa (Boris Groys) instalacija je potom bila prikazana na 8. Trijenalu savremene umetnosti U3, održanog prošle godine pod nazivom Beyond the Globe u Galeriji moderne umetnosti u Ljubljani. Propratni tekst instalacije On the topic of Cosmos, komentar na kustoski okvir Borisa Grojsa, možete pročitati ovde:http://femkanje.com/on-the-topic-of-cosmos/. Femkanje je podkast, umetnički i medijski projekat, posvećen savremenoj umetnosti i kulturi u Srbiji, ex-YU regionu i Evropi. Stavljajći poseban akcenat na modele nezavisne produkcije i samo-organizacije u savremenoj kulturi, kao i na medijsku vidljivost i rodnu ravnopravnost u reprezentaciji njenih akterki/a, Femkanje teži da doprinese razumevanju savremene umetnosti u Srbiji. Trenutno u trećem serijalu, Femkanje objavljuje mesečni podkast, učestvuje u javnim diskusijama i aktivno izlaže na međunarodnim izložbama. Autorke i voditeljke emisije su umetnice Bojana S. Knežević i Katarina Petrović. Tehnička podrška: Martin Lovšin Schintr; Produkcija podržana od strane MG+MSUM, Ljubljana / Mesto Žensk, Zaklada Kultura nova i CONA Institut za procesuiranje savremene umetnosti, Ljubljana; Fotografije Miroslav Dajč, Moderna Galerija, Ljubljana i Mesto Žensk, Škuc Galerija, Ljubljana, Slovenia. http://femkanje.com/ FEMKANJE / RADIO MAPPING THE INDEPENDENT SCENE (2015) /16-channel audio installation/ Radio Mapping the Independent Scene is a 16 channel audio installation presenting the first season of the radio show Femkanje. Total of 64 shows, broadcasted on NOFM radio from March 2013 to June 2014, are mapped onto 16 separate speakers representing 16 months of work. All of the shows are played simultaneously giving rise for more then 70 independent actors, of disunited and poorly organized scene, to finally be heard in one voice. The room filled with voices creates a particular “cocktail party” effect, where the audience can hear a single dialogue only with an additional effort. The installation is followed by a chronologically ordered and detailed list of all of the speakers and with a booth where you can listen to a selected episode in full as well. The installation was first shown at the 21. International festival of contemporary arts - City of Women in Ljubljana, as part of the Zig Zag exhibition held in the gallery ŠKUC in 2015. Later, at the invitation of the curator and theoretician Boris Groys, the installation was shown at the 8. Triennial of contemporary art - U3, held last year under the title Beyond the Globe at Museum of Modern Art in Ljubljana. An accompanying text of the installation On the topic of Cosmos, commentary to the curatorial framework of Boris Groys can be read here: http://femkanje.com/on-the-topic-of-cosmos/. Femkanje is a podcast, art and media project dedicated to contemporary arts and culture in Serbia, ex-Yugoslavian region and Europe. With a special emphasis on independent productions and self-organization in contemporary culture, as well as on media visibility and gender equality, the show aims to contribute to the understanding of contemporary arts in Serbia. Currently in the third session, Femkanje publishes monthly podcasts, takes part in public talks and exhibits internationally. Authors and hosts of the show are artists Bojana S. Knežević and Katarina Petrović. Technical support: Martin Lovšin Schintr; Production supported by: MG+MSUM Ljubljana / City of Women festival, Zaklada Kultura nova and CONA - Institute for promotion of contemporary art, Ljubljana; Photographs Miroslav Dajč, Museum of Modern Art, Ljubljana and City of Women, Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenia. http://femkanje.com/


 

 

Web site

http://bojanasknezevic.com/ http://femkanje.com/ http://sweetconceptualartist.com/