Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Boris Lukic

Senka u zlatu
Fotografija - od grčkog φως phos (svetlo), te γραφις graphis (crtanje) ili γραφη graphê, koje zajedno znače otprilike crtanje pomoću svetla. U korenu reči fotografija već je rečeno da je ta vrsta dvodimenzionalne vizulne predstave zasnovana od prisustva svetla, onakvog kako ga fizika shvata (objektivnog) i realizovanog (napisanog) na nacin kako ga tehnika omogučava. Količinsko prisustvo i odsustvo svetla, kroz hemijski proces, stvara crno-belu fotografiju koju čitamo kroz odnose svetla i senke. Osnovna namena senke u vizuelnoj reprezentaciji podrazumeva postojanje nečeg stvarnog što odskače od opsteg prostora, što znaci da je to nesto trodimenzionalno. To znači da fotografija prepisuje trodimenzionalne oblike u dvodimenzionalu predstavu. Menjajući položaj senki na slici, tj pretvarajući ih u simboličku svetlost, senka je pretvorena u zlatnu površinu, dobija se nov doživljaj šta je to iluzivnost fotografije. Ovaj eksperimentalni foto postupak priblizava vizuelni koncept fotografije vizibilnosti vizantijske ikone i različitijeg poimanja realnosti , gde je svetlo shvaćeno na simbolican način кроz realizaciju putem zlatnih površina. Ovakva vrsta intervencije ima nameru da fotografiju pretvori u „nešto drugo“. Postupak je pre svega pokrenut radi ispitivanja mogućnosti i razloga za postojanje reprezentujucih vizuelnih predstava u vremenu „posle fotografije“. Ova grupa slika je deo jednog većeg istraživanja, sa istim ciljem, u kojem su uspele svojom posebnošću da se osamostale kao jedna zasebna celina, dovoljno čitljiva da bude autonomna. Radovi iz ove serije, kod posmatrača, u svojoj reprezentativnosti, pojacavaju realnost prebacujući je na drugi nivo koji više nije samo objektivan. To je slika, i dalje vezana za svoju predstavljačku nameru, sastavljena od naizgled dve nespojive vrste svetla, objektivnog i simboličkog. Kao rezultat se dobila hibridna vizuelna predstava koje je sad udaljena od svog fotografskog porekla i koja je sa tim postala nesto što nije bila.


Оnce upon a time
Serija radova Оnce upon a time je poslednja fotografska serija, koja je još uvek u nastajanju. Reč je o dokumentarističko – isprovociranim (izrežiranim) fotografijama koje svoje post istorijsko opravdanje traže u arhetipskim pricama proslosti na savremeno moguć način.


Femen
Serija slikarskih radova pod nazivom Femen je umetničko istraživanje savremenih vidova i pojavnosti ženskog tela u vizuelnoj kulturi i komunikaciji, kao i u drustvenom delovanju. Forma ovog rada se nametnula kao rezultat istraživanja važnosti vizuelnih predstava u vremenu koje ima naviku konstantnog obaranja rekorda stvorenih slika (tačnija formulacija pojma slika moze da se nadje u engleskoj reci image koja se odnosi na bilo koje vrste dvodimenzionalnih vizuelnih predstava) i njihovih uloga u savremenom društvu. Zasićenost vizuelnog prostora nameće problem ponovnog promišljanja vidjenog i doživljenog, sa idejom dodeljivanja novog kvaliteta onoga sto bi moglo biti kulturološki važno, kako za posmatrača naviknutog na sve oblike nove virtuelne stvarnosti, tako i za smisao oslonjenu na vrednost arhetipskog. Prikaz nagog ženskog tela je prisutan u svim civilizacijama i epohama. Naznačen je kontinuitet ovoga prikaza u dijahronijskoj perspektivi, sa posebnim osvrtom na savremenu specifičnost interpretacije iste teme. Tako ona funkcioniše kao jedan od mogućih nastavaka niza razlicitih ideja sa istom tematskom osnovom. Formulisanje oblika te posebnosti u nasem vremenu ima kao ambiciju mapiranje i uspostavljanje novih umetničkih i društvenih vrednosti.


 

 

Web site

http://