Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ivan Šuletić

Pejzaz
Pejzaž Pejzaž je slika velikog formata (240 x 200 cm) izvedena u tehnici ulje na platnu, ponavljanjem detalja nađene fotografije. Rad Pejzaž je nastao u okviru istraživanja odnosa pejzaža i dezena, i linije koja ih spaja, a koja dozvoljava dvosmerno kretanje i različita čitanja. Urbani pejzaž je meni posebno interesantna i provokativna tema, jer se najdirektnije tiče međuljudske komunikacije, ali sa pokušajem da je objektivizuje, tako što odmiče pogled sa pojedinačnog na opšte. Rad na slici je samo završni deo procesa koji je počeo traženjem odgovarajućeg fajla na internetu. Da bih se fokusirao isključivo na željeno mnoštvo, hibridnu urbanističku strukturu, bez ikakve sentimentalnosti, koristio sam internet pretraživače kao prividno objektivne izvore informacija traženih po zadatim kriterijumima. Izabrao sam detalj koji ni po čemu ne govori o mestu na kome se nalazi. Pošto sam odabrao arhitekturu koja je opšte mesto moderne estetike, moguće je da svako od nas donekle oseti prikazani prostor kao svoj. Ponavljanjem je dobijena generička urbana struktura, potpuno dehumanizovana, po ključu generisanja dezena i posmatrač je suočen sa predstavom grada sa kojom se identifikuje, ali koja istovremeno deluje potpuno odbojno. Odabrana veličina slika je važan element ovog rada jer čini da posmatrač uspostavi vrlo direktnu vezu dimenzija slike i sopstvenih dimenzija. Materijalni karakter ovog rada se u punoj meri može osetiti tek direktnim kontaktom sa slikom, koja zbog svoje formalne, vizuelne prirode, dokumentovane kroz proces fotografisanja biva svedena (ili vraćena) na nivo digitalne skice koja je poslužila kao početni impuls u procesu njenog nastanka.


Trijumfalna kapija
Trijumfalna kapija Rad trijumfalna kapija se sastoji od šest crteža, ukupne dimenzije oko 240 x 500 cm, na kojima je predstavljen uveličan arhitektonski crtež temelja antičke trijumfalne kapije Septimijusa Severa iz Rima. Rad se postavlja na postamente visine 30 cm, prema rasporedu arhitektonskih elemenata originalne kapije, u zadatim proporcijama. Ova kapija ima veliki arhitektonski značaj, jer je poslužila kao model za sve kasnije, slične trijumfalne kapije. Trijumfalna kapija je u klasičnom evropskom nasleđu, još od antike bila sastavni deo pobedničkih procesija. U najvećem broju slučajeva, pravljene su u dimenzijama koje su dozvoljavale masovne parade. Ja sam, zadržavajući proporcije originalnog arhitektonskog plana, smanjio objekat da odgovara dimenzijama pojedinca, a rad izveo na nivou predloga objekta - predstavljajući samo presek osnove kapije. Tako svaki posmatrač ima priliku da zamišljajući sopstveni trijumfalni luk, privatni prostor za glorifikaciju, preispita sopstvene uspehe, stavove i uloge u situacijama, koje su na ovom prostoru definisale živote svih nas, a u kojima smo se često krili iza masovnih odluka i aktivnosti.


Smrt svima
Смрт свима* Ovaj rad čini grupa od šest crteža, mastilom na paus papirima, ukupne dimenzije oko 300 x 150 cm. Iako su odvojeni, čine celinu, na šta navode grafički prikazi pozicija unutar celine. Crteži su nastali maja 2014. godine. Na beogradskom stadionu fudbalskog kluba "Crvena zvezda" neko je, četkom i crvenom bojom nacrtao grafit “Смрт свима” u dimenzijama 300 x 150 cm. Društveno, ekonomsko i političko stanje u Srbiji, još od ratova devedesetih godina, degradira, a društvene grupe, koje se u medijima i svakodnevnoj komunikaciji imenuju kao "navijači" predstavljaju njegov najekstremniji deo. Zatečena poruka, “Смрт свима”, predstavlja kulminaciju besa, koja je do pojave ove fraze bila usmerena na sve što je "drugo", a od ove tačke postaje opšta, čak i autodestruktivna. Tokom izvođenja rada, na licu mesta, opcrtavanjem originalnog, nađenog grafita, donekle preuzimam ulogu autora poruke, praveći crtež čija je namena da pojavnost nađenog artefakta sačuva od neminovnog propadanja. Grafiti po prirodi stvari nemaju dug vek i predmet su konstantnih promena, uništavanja, precrtavanja, dopisivanja i obnavljanja. Iako je zatečena poruka užasna, odnos nestalnosti i trajnosti, kako poruke, tako i medija me je duboko zainteresovao. Sa jedne strane, poruka mojim činom biva sačuvana, sa druge namerno odabrani medij, mastilo i paus papiri, zbog svoje osetljivosti, zahtevaju posebnu vrstu staranja. Postupak koji sam koristio je onaj koji restauratori primenjuju da bi sačuvali informacije sa zidnih slika i spomenika, tzv. kalkiranje. Proces se sastoji u tome što se sve vizuelne informacije opcrtaju na paus papirima, 1:1, radi dokumentovanja ili mogućeg, budućeg rada na obnavljanju. Rad na licu mesta je izveden 6.5.2014. Beleška o datumu je važna upravo iz razloga nestalnosti grafita, a pošto se moj rad na licu mesta završio, meni postojanje nađenog grafita više nije važno u kontekstu ovog umetničkog rada. *Naslov "Smrt svima" se navodi u originalu, ćiriličnim pismom, da bi se naglasila distanca u odnosu na nađenu poruku. Isto se radi i sa tekstom na engleskom jeziku, gde navođenje imena rada ostaje u originalnoj, ćiriličnoj formi.


 

 

Web site

https://ivansuletic.wordpress.com/